به منظور افزایش رضایت کاربران ، سامانه ثبت ، پیگیری و پاسخگویی به شکایات ایجاد گردیده است و تمامی سوابق مشکلات و شکایات مطروحه در این سامانه نگهداری می گردد .

لذا در صورت بروز هرگونه مشکل و یا عدم رضایت از نحوه ارائه خدمات یا سایر موارد ، خواهشمندیم مشکلات خود را در این سامانه جهت بررسی کامل مطرح نمایید .